به گروه پژوهشی سیستم های پیچیده خوش آمدید

هنوز هیچ محتوایی برای صفحه اول ساخته نشده است.

جدیدترین انتشارات

  • H. Bassereh, V. Salari, F. Shahbazi, T. Ala-Nissila,

Perfect Quantum Energy Transport via Single Edge Perturbation in a Complete Network

Preprints

 

  • V. Salari, F. Scholkmann, I. Bokkon, F. Shahbazi, J. Tuszynski, 

The physical mechanism for retinal discrete dark noise: thermal activation or spontaneous ultraweak photon emission?

Plos One, 11(3), e0148336, (2016).

 

 

منوی اصلی

by Dr. Radut