اعضا

Faculty Members

فرهاد شهبازی

      

مرتبۀ علمی: دانشیار
 
زمینۀ پژوهشی: ماده چگال نظری و سیستم های پیچیده
 
ارتباط: وب سایت شخصی  |  ایمیل: shahbazi@cc.iut.ac.ir  | تلفن: 33913755-031

کیوان آقابابائی سامانی

      

مرتبۀ علمی: دانشیار
 
زمینۀ پژوهشی: سیستم های پیچیده
 
ارتباط: وب سایت شخصی  |  ایمیل: samani@cc.iut.ac.ir  | تلفن: 33913763-031

وحید سالاری

      

مرتبۀ علمی: استادیار
 
زمینۀ پژوهشی: بیوفیزیک، علوم اعصاب
 
ارتباط: وب سایت شخصی  |  ایمیل: vahidsalari@cc.iut.ac.ir  | تلفن: 33913709-031
 
 
 

مهدی عبدی

      

رتبۀ علمی: استادیار

 زمینۀ پژوهشی: اپتیک کوانتومی، پردازش اطلاعات کوانتومی، فیزیک اتمی و مولکولی

ارتباط: وب سایت شخصی  |  ایمیل: mehabdi@gmail.com  | تلفن: 33913724-031
 

PhD Students

ریحانه کوهی اصفهانی

      

استاد راهنما: دکتر فرهاد شهبازی
 
عنوان رسالۀ دکترا: تحلیل داده های ترافیک
 
ارتباط: وب سایت شخصی  |  ایمیل: r.koohiesfahani@ph.iut.ac.ir

سارا ورادی

      

استاد راهنما: دکتر کیوان آقابابایی سامانی

عنوان رسالۀ دکترا: نامشخص
 
ارتباط: وب سایت شخصی  |  ایمیل: ss.veradi@ph.iut.ac.ir  |  تلفن: 33913769-031

 

صدیقه یعقوبی

      

استاد راهنما: دکتر کیوان آقابابایی سامانی
 
عنوان رسالۀ دکترا: نامشخص
 
ارتباط: وب سایت شخصی  |  ایمیل  |  -

فریبا شایگانی

      

استاد راهنما: دکتر کیوان آقابابایی سامانی

عنوان رسالۀ دکترا: نامشخص

ارتباط: وب سایت شخصی  |  ایمیل

مرضیه یوسفی

      

استاد راهنما: دکتر کیوان آقابابایی سامانی

عنوان رسالۀ دکترا: نامشخص

ارتباط: وب سایت شخصی  |  ایمیل: m.yousefi@ph.iut.ac.ir  |  تلفن: 33913733-031

ناهید یزدی

      

استاد راهنما: دکتر وحید سالاری

عنوان رسالۀ دکترا: نامشخص

ارتباط: وب سایت شخصی  |  ایمیل

سپیده احمدی

      

استاد راهنما: دکتر وحید سالاری

عنوان رسالۀ دکترا: نامشخص

ارتباط: وب سایت شخصی  |  ایمیل

M.Sc. Students

فرشته عرب

      

اساتید راهنما: دکتر وحید سالاری، دکتر میر شهرام صفری
 
عنوان پایان نامه: بررسی دینامیک و رفتار مکانی-زمانی شبکه عصبی تحت القای اپتوژنتیکی نوسانات فضا-زمانی گاما و فعالیت شلیک های عصبی در کورتکس بینایی
 
ارتباط: وب سایت شخصی  |  ایمیل

سارا حاجی زاده

      

اساتید راهنما: دکتر فرهاد شهبازی، دکتر مرضیه زارع

عنوان پایان نامه: مطالعۀ تأثیر دیازپام و گیاه مورد روی الگوی خواب موش های صحرایی

ارتباط: وب سایت شخصی  |  ایمیل

 

الناز رحیمی

      

استاد راهنما: دکتر فرهاد شهبازی

عنوان پایان نامه: نامشخص

ارتباط: وب سایت شخصی  |  ایمیل

 

میلاد قدیمی

      

استاد راهنما: دکتر وحید سالاری

عنوان پایان نامه: نامشخص

ارتباط: وب سایت شخصی  |  ایمیل

 

محمدرضا زاهدیان

      

استاد راهنما: دکتر کیوان آقابابایی سامانی

عنوان پایان نامه: نقش ساختار شبکه در فرآیند تکاملی گونه جهش یافته

ارتباط: وب سایت شخصی  |  ایمیل

 

ناهید صفری

      

استاد راهنما: دکتر فرهاد شهبازی

عنوان پایان نامه: بررسی بهمن های نورونی با استفاده از مدل گردآوری و شلیک در شبکه عصبی

ارتباط: وب سایت شخصی  |  ایمیل

نیلوفر نجفیان

      

استاد راهنما: دکتر کیوان آقابابایی سامانی

عنوان پایان نامه: نظریۀ بازی تکاملی در سیستم های پیچیده

ارتباط: وب سایت شخصی  |  ایمیل

زهرا یزدانی

      

استاد راهنما: دکتر وحید سالاری

عنوان پایان نامه: مروری بر آشکارسازی فوتون ها در سلول های گیرندۀ نوری چشمی

ارتباط: وب سایت شخصی  |  ایمیل

فاطمه هزاخانی

      

استاد راهنما: دکتر کیوان آقابابایی سامانی

عنوان پایان نامه: -

ارتباط: وب سایت شخصی  |  ایمیل

ایمان صالحی

      

استاد راهنما: دکتر وحید سالاری، دکتر رضا لشگری

عنوان پایان نامه: -

ارتباط: وب سایت شخصی  |  ایمیل

فاطمه رحمتی

      

استاد راهنما: دکتر وحید سالاری

عنوان پایان نامه: ثبت اطلاعات دیجیتال روی DNA

ارتباط: وب سایت شخصی  |  ایمیل

زهرا عباس پور

      

استاد راهنما: دکتر فرهاد شهبازی

عنوان پایان نامه: متابولیسم سرطان

ارتباط: وب سایت شخصی  |  ایمیل

مهشید بیضائی

      

استاد راهنما: دکتر کیوان آقابابایی سامانی

عنوان پایان نامه: -

ارتباط: وب سایت شخصی  |  ایمیل

یحیی همت یار

      

استاد راهنما: دکتر فرهاد شهبازی

عنوان پایان نامه: اثر توزیع فرکانس طبیعی بر همگامی مدل کوراموتو در شبکه های پیچیده

ارتباط: وب سایت شخصی  |  ایمیل

سمانه جزایری

      

استاد راهنما: دکتر وحید سالاری

عنوان پایان نامه: -

ارتباط: وب سایت شخصی  |  ایمیل

 

قائم محمودی

      

استاد راهنما: دکتر وحید سالاری

عنوان پایان نامه: بررسی آستانۀ حساسیت شنوایی با استفاده از رهیافت های کلاسیکی و کوانتومی

ارتباط: وب سایت شخصی  |  ایمیل: Gh.mahmoudi@ph.iut.ac.ir  |  لینکدین

سپیده رضایی

      

استاد راهنما: دکتر فرهاد شهبازی

عنوان پایان نامه: اثر تأخیر زمانی بر همگام سازی مدل کوراموتو در شبکه جهان کوچک

ارتباط: وب سایت شخصی  |  ایمیل

مهناز سلیمانی

      

استاد راهنما: دکتر کیوان آقابابایی سامانی

عنوان پایان نامه: شبکه های پیچیده در نتورک ایکس  (NetworkX)

ارتباط: وب سایت شخصی  |  ایمیل

مرجان بنادکیان

      

استاد راهنما: -

عنوان پایان نامه: -

ارتباط: وب سایت شخصی  |  ایمیل

مهسا حسینی

      

استاد راهنما: دکتر وحید سالاری

عنوان پایان نامه: -

ارتباط: وب سایت شخصی  |  ایمیل

مرجان محمودی

      

استاد راهنما: -

عنوان پایان نامه: -

ارتباط: وب سایت شخصی  |  ایمیل

شیما نعیم

      

استاد راهنما: -

عنوان پایان نامه: -

ارتباط: وب سایت شخصی  |  ایمیل

الهام نظری

      

استاد راهنما: دکتر فرهاد شهبازی

عنوان پایان نامه: -

ارتباط: وب سایت شخصی  |  ایمیل

لیلا پاکدل

      

استاد راهنما: دکتر وحید سالاری

عنوان پایان نامه: -

ارتباط: وب سایت شخصی  |  ایمیل

محترم صفیان

      

استاد راهنما: دکتر وحید سالاری

عنوان پایان نامه: -

ارتباط: وب سایت شخصی  |  ایمیل

Alumni

رسول خیری

      

وضعیت: فارغ التحصیل کارشناسی ارشد
 
استاد راهنما: دکتر کیوان آقابابایی سامانی
 
عنوان پایان نامه: مقایسۀ فرمالیزم احتمال کلاسیک با احتمال کوانتومی
 
ارتباط: وب سایت شخصی  |  ایمیل: r.kheiry@ph.iut.ac.ir  |  -

مرضیه عسکری

      

وضعیت: فارغ التحصیل دکترا
 
استاد راهنما: دکتر کیوان آقابابایی سامانی 
 
عنوان پایان نامه: زمان تثبیت در دینامیک تکاملی
 
ارتباط: وب سایت شخصی  |  ایمیل: m.askari@ph.iut.ac.ir

محمد شریفی

      

استاد راهنما: دکتر فرهاد شهبازی

عنوان پایان نامه: -

ارتباط: وب سایت شخصی  |  ایمیل

فرناز رفیعی

      

استاد راهنما: دکتر کیوان آقابابایی سامانی

عنوان پایان نامه: بررسی روند زمانی تثبیت گونه های جهش یافته در گراف های تکاملی

ارتباط: وب سایت شخصی  |  ایمیل

علیرضا کاووسی

      

استاد راهنما: دکتر کیوان آقابابایی سامانی

عنوان پایان نامه: نقش ساختار شبکه در بهمن های سیستم خود سامان ده بحرانی

ارتباط: وب سایت شخصی  |  ایمیل

فرزانه کاظمی فر

      

استاد راهنما: دکتر وحید سالاری، دکتر سید جواد هاشمی فر

عنوان پایان نامه: بررسی پارامترهای تأثیرگذار در شبیه سازی دینامیک مولکولی کانال یونی پتاسیم KcsA

ارتباط: وب سایت شخصی  |  ایمیل

اعضای هیئت علمی :

 

 دانشجویان دکترا:

 

دانشجویان کارشناسی ارشد:

 • مهری چنگانیان

 • سارا حاجی زاده

 • محمد دهقانی

 • الناز رحیمی

 • فرناز رفیعی

 • محمدرضا زاهدیان

 • فرهاد شادمند

 • ناهید صفری

 • فرشته عرب

 • احسان غلامی

 • حامد فراهانی

 • میلاد قدیمی

 • فرزانه کاظمی فر

 • علیرضا کاووسی

 • الهه کرمانی

 • مهدی ملکوتی خواه

 • نیلوفر نجفیان

 • زهره السادات نوربخش

 • زهرا یزدانی

 

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد:

 • محمدجواد احمدی

 • منصوره امیان

 • حسن باسره

 • مجتبی خدادادی

 • زینب رشیدپور

 • سارا عاملی

 • مریم کریمیان

 • زینب مرادی

 • نرگس مرادی

 • وحید منفردی

 • حسنا ولیان

 • حسنی یوسفی

 

منوی اصلی

Page | by Dr. Radut

تحت نظارت وف بومی