جدیدترین انتشارات

  • Eelectromagnetic Fields and Optomechanics in Cancer Diagnostics and Treatment

​V. Salari, S. Barzanjeh, M. Cifra, C. Simon, F. Scholkmann, Z. Alirezaee, J. Tuszynski
Frontiers in bioscience (Landmark edition) 23, 1391-1406
 

  • Three-phase classification of an uninterrupted traffic flow: a k-means clustering study

R Kouhi Esfahani, F Shahbazi, M Akbarzadeh
Transportmetrica B: Transport Dynamics, 1-13
 

  • Dynamics of financial crises in the world trade network

M Askari, H Shirazi, KA Samani
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 501, 164-169

 

به گروه پژوهشی سیستم های پیچیده خوش آمدید

هنوز هیچ محتوایی برای صفحه اول ساخته نشده است.

منوی اصلی

by Dr. Radut

تحت نظارت وف بومی